Tvist om fullbyrding av dom - begjæring i medhold av straffeprosessloven § 462

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 15. juni 2017, HR-2017-1190-F, (sak nr. 2017/833), straffesak

A, Sherbourne Investments Limited (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet

Dommer: Clement Endresen

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen