Varetektsfengsling etter utleveringsloven § 15, jf. straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 1

Høyesteretts ankeutvalgs kjennelse 9. januar 2017, HR-2017-47-U, (sak nr. 2017/36), straffesak, anke over kjennelse

Den offentlige påtalemyndighet mot A (advokat Thor Backe-Wiig)

Dommere: Bårdsen, Matheson, Bergh

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen