Avtalefestet pensjon ved virksomhetsoverdragelse

Høyesteretts dom 11. oktober 2018, HR-2018-1944-A, (sak nr. 2018/177), sivil sak, anke over dom, DNB Næringseiendom AS, Finans Norge (partshjelper) (advokat Anne Marie Due), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) (partshjelper) (advokat Margrethe Meder) mot A (advokat Jan Roald Heiberg), Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) (partshjelper) (advokat Pål Behrens)

Dommere: Møse, Matheson, Høgetveit Berg, Noer, Indreberg

Saken gjaldt spørsmål om valgrett ved virksomhetsoverdragelse, særlig betydningen av at avtalefestet pensjon (AFP) faller bort.

Ved salg av et kjøpesenter ble ansettelsesforholdet for blant andre A, en 60 år gammel markedskoordinator, overført. Den nye arbeidsgiveren var ikke tilsluttet AFP-ordningen. As ønske om å fortsette sitt arbeidsforhold hos denne overdragende arbeidsgiveren ble avslått. Høyesterett fant at A hadde valgrett. Som følge av virksomhetsoverdragelsen ett år og to måneder før hun fylte 62 år gikk hun glipp av AFP på totalt 1,3 millioner kroner.

Det kunne ikke tillegges vekt at A hadde et privat lån på omtrent 1,5 millioner kroner. Negative virkninger av virksomhetsoverdragelse må ha tilknytning til arbeidssituasjonen. Rent personlige forhold har ikke betydning. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen