Erstatning for pasientskade

Høyesteretts dom 6. juni 2018, HR-2018-1056-A, (sak nr. 2018/219), sivil sak, anke over dom, A(advokat Cecilie Sethil Stuberg) mot Staten v/Pasientskadenemnda(advokat Bente Åshild Tautra)

Dommere: Noer, Arntzen, Berglund, Bergh, Webster

En mann som hadde fått nerveskade i beina i forbindelse med en hofteoperasjon fikk ikke medhold av Høyesterett i at han hadde krav på pasientskadeerstatning.  

Saken gjaldt forståelsen av pasientskadeloven § 3, som er en særlig bevisregel for pasientskader med uoppklart årsaksforhold. Regelen er særlig myntet på såkalte leiringsskader, en type nerveskader som kan oppstå ved operasjoner og andre inngrep.  

Høyesterett kom til at bestemmelsen gjaldt selv om det her var tvilsomt om årsaken var uoppklart og selv om det var en kjent medisinsk risiko.

Høyesterett konkluderte videre med at bestemmelsen ikke kunne forstås som en regel om tilnærmet objektivt ansvar. Lagmannsrettens konklusjon om at det ikke forelå svikt bygget på denne rettsforståelsen, og avgjørelsen ble opprettholdt. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av den særlige bevisregelen for pasientskader med uoppklart årsak i pasientskadeloven § 3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen