Erstatningsansvar for eiendomsmegler

Høyesteretts dom 26. juni 2018, HR-2018-1234-A, (sak nr. 2017/1695), sivil sak, anke over dom, A (advokat Elling André Lillefuhr) mot Heimdal Eiendomsmegling AS og Tryg Forsikring NUF (advokat Knut Søraas)

Dommere: Bergh, Noer, Arntzen, Sverdrup, Matheson

Et eiendomsmeglerforetak og selskapets forsikringsselskap ble frifunnet for krav om erstatning.

Saken gjaldt salg av en bygård i Trondheim. Avtalen med meglerforetaket var inngått av to søsken. Før salget bodde én av søsknene og enkelte andre familiemedlemmer i gården. Andre deler av gården var utleid til utenforstående.

Etter gjennomført annonsering og visning akseptert selgerne et bud på 20 millioner kroner. I ettertid gjorde de gjeldende at det var en rekke feil ved meglerens utførelse av sitt oppdrag. Høyesterett fant at det springende punktet i saken var om megleren opptrådte uaktsomt ved at han ikke informerte selgerne om en interessent som megleren hadde vært i kontakt med, men som ikke hadde inngitt bud.

Høyesterett kom til at megleren burde ha informert selgerne, men fant under tvil at han ikke hadde utvist erstatningsbetingende uaktsomhet. Det var ingen feil at megleren hadde akseptert at den senere kjøperen hadde forlenget sin opprinnelige budfrist på den betingelse at megleren ikke skulle gå aktivt ut for å innhente andre bud. 

Krav knyttet til meglerens vederlagskrav førte heller ikke frem.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen