Erstatningsansvar for forelders psykiske skade etter barns død

Høyesteretts dom 30. oktober 2018, HR-2018-2080-A, (sak nr. 18-052824SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A (advokat Renate Lia) mot Staten v/Pasientskadenemnda (advokat Bente Åshild Tautra)

Dommere: Indreberg, Bårdsen, Kallerud, Arntzen, Bergh

Høyesterett kom til at en mor har krav på erstatning fra staten ved Pasientskadenemnda for den psykiske skaden hun var blitt påført i forbindelse med at hun fant sin sønn død på sykehuset. Sønnen døde som følge av svikt i helsehjelpen. Det var ikke uenighet om ansvarsgrunnlaget etter pasientskadeloven eller om den faktisk årsakssammenhengen mellom svikten i helsehjelpen og morens psykiske skade. Det springende punktet i saken var spørsmålet om morens skade var for upåregnelig og fjern. 

Høyesterett fremholdt at det i dag er grunn til å se noe annerledes på adekvansvurderingen ved denne typen psykiske skader enn det som følger av Høyesteretts såkalte "sjokkskadedommer" fra 1960 (Bersagel), 1966 (Sola) og 1985 (Hauketo). Dette tilsier en viss utvidelse av ansvaret for psykisk skade som en forelder får som følge av å miste sitt barn ved en erstatningsbetingende handling eller begivenhet. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen