Et legats rett til tilbakeføring av eiendom falt bort

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1906-A, (sak nr. 2017/2127), sivil sak, anke over dom, Kaptein Reinert Tørresen og hustru Jorines legat (advokat Ellen Cecilie Mostad) 
mot Opplysningsvesenets fond (advokat Olav A. Røssaak) Møter i saken i medhold av tvisteloven § 30-13: Staten v/Justis- og beredskapsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ketil Bøe Moen)

Dommere: Kallerud, Webster, Noer, Høgetveit Berg, Endresen

En testator fastsatte i et testamente fra 1940 at det skulle opprettes et legat og at legatet skulle stille hans representative villaeiendom i Stavanger til disposisjon for biskopen i Stavanger. Eiendommen ble overskjøtet til Opplysningsvesenets fond.

I skjøtet var det fastsatt at eiendommen ikke kunne brukes til andre formål enn bispebolig uten samtykke av legatet. Det var også fastsatt at legatet kunne kreve eiendommen tilbakeført til seg hvis det ikke var mulig å benytte eiendommen til bolig for biskopen. Etter at den generelle bopliktordningen for prester og biskoper ble opphevet i 2015 flyttet biskopen fra eiendommen. 

Legatet krevde eiendommen tilbakeført til seg, men fikk ikke medhold. Det var ikke grunnlag for å innskrenke rekkevidden av tidsbortfallsbestemmelsen i løsningsrettsloven § 6, jf. § 23 tredje ledd verken ut fra forarbeidene, Grunnloven §§ 116 og 97 eller Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1.

Klausulen om at endret bruk krever legatets samtykke falt imidlertid ikke bort sammen med løsningsretten.

Avgjørelsen har betydning for forståelsen av reglene om tidsbortfall i løsningsrettsloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen