Forbudet i viltloven mot å skille jaktrett fra eiendommen

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1782-A, (sak nr. 18-071951SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Frank Stian Steinsland (advokat Gerd Aaland Fagerli) mot Magnar Helland (advokat Magne Revheim)

Dommere: Bergh, Ringnes, Møse, Normann, Utgård

Høyesterett kom til at en avtale inngått i 1963 var i strid med loven og som følge av dette ugyldig mellom partene. 

Den ankende part overtok en utmarkseiendom i 1963. Det ble avtalt at selgeren likevel skulle beholde jaktretten på denne eiendommen. I den dagjeldende jaktloven gjaldt et forbud mot å skille jaktretten fra eiendommen for en lengre periode enn ti år. Tilsvarende forbud finnes i den nåværende viltloven § 28. 

Høyesterett bemerket at lovens ordlyd er klar, og at det ikke forelå omstendigheter som kunne gi grunnlag for å fravike ordlyden. Loven må tolkes slik at brudd på bestemmelsen innebærer at avtalen er ugyldig mellom partene. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen