Gyldigheten av vedtak om tilleggsskatt

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2338-A, (sak nr. 18-102326SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Bravo Capital AS (advokat Egil Stefan Eilertsen) mot Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: justitiarius Øie og dommere Indreberg, Normann, Bergsjø, Falch

Gyldigheten av vedtak om tilleggsskatt. 

Skatteklagenemnda hadde ilagt tilleggsskatt etter at bruk av fremførbart underskudd ble avskåret på grunn av eierskifte, jf. skatteloven § 14-90. Høyesterett kom til at vedtaket var gyldig.

Bravo Capital AS hadde ved årsskiftet 2010/2011 et fremførbart underskudd på rundt 13,7 millioner kroner. I 2011 skjedde det et eierskifte i selskapet, som ikke ble opplyst i selvangivelsen. Det fremførbare underskuddet ble benyttet i 2012, 2013 og 2014. Skattekontoret ble i 2013 oppmerksom på eierskiftet og besluttet på den bakgrunn å avskjære det fremførbare underskuddet i medhold av skatteloven § 14-90 om bortfall av generelle skatteposisjoner ved skattemotiverte transaksjoner. Bravo Capital AS ble ilagt tilleggsskatt for 2011 med 30 prosent av den skatten som ville blitt spart dersom underskuddet hadde blitt brukt fullt ut i 2011, jf. ligningsloven 1980 § 10-4 nr. 3.

Høyesterett kom til at det var korrekt å anvende ligningsloven § 10-4 nr. 3 ved beregning av tilleggsskatt også når opplysningssvikten knytter seg til fremførbart underskudd. Anken fra Bravo Capital AS ble forkastet.

Dommen gir veiledning om forståelsen av ligningsloven 1980 § 10-4 nr. 3, som er videreført uten materielle endringer i skatteforvaltningsloven § 14-5 nr. 3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen