Heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2346-A, (sak nr. 18-100490SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Tommy Roar Edvardsen, Camilla Aakerøy Lorentzen (advokat Eirik Wensell Raanes) mot Lillian Holstad, Siri Holstad Næss (advokat Svein Inge Skipnes)

Dommere: Bårdsen, Normann, Bull, Bergsjø, Arntzen

Heving av avtale om kjøp av tomt til boligformål. Kjøperne av en tomt i Bodø kunne ikke bygge bolig på eiendommen på grunn av forbudet i veglova § 29 andre ledd mot å bygge nærmere riksvei enn 50 meter. Eiendommen var annonsert som en tomt til boligformål, og kjøperne hadde fått oversendt fradelingstillatelsen med den samme formålsangivelsen. Fradelingstillatelsen hadde også opplysninger om eiendommens utnyttelsesgrad, og om at det var gitt tilkoplingstillatelse til kommunalt VA-anlegg samt avkjørselstillatelse for ny parsell. Kjøperne og selgerne hadde en felles forutsetning om at tomten skulle bebygges til boligformål, noe også tomteprisen avspeilet.

Da det senere viste seg at det allerede på fradelingstidspunktet forelå forhold som gjorde at vegvesenet ikke kunne gi dispensasjon fra byggeforbudet slik at eiendommen var ubebyggelig, fant Høyesterett at det forelå en mangel som ga kjøperne rett til heving og erstatning.

Dommen er et eksempel på at selgerne kan ha risikoen for lovbestemte rådighetsinnskrenkninger som gjør at en eiendom ikke kan utnyttes til det formål den er markedsført som.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen