Varemerkerett

Høyesteretts dom 17. januar 2018, HR-2018-110-A, (sak nr. 2017/1490), sivil sak, anke over dom

Addcon Nordic AS (advokat Håkon H. Bleken) mot Halfdan L. Solberg (advokat Thomas Rieber-Mohn)

Dommere: Kallerud, Matheson, Bull, Bergh, Tønder

Et firma hadde i forbindelse med skifte av vareleverandør festet etiketter med et uriktig varemerke på emballasje for et konserveringsmiddel til bruk i fiskeindustrien. Selv om bruken fant sted etter at salg var gjennomført, og selv om firmaets faste kundekrets var orientert om leverandørskiftet, kom Høyesterett til at det forelå en overtredelse av varemerkeloven § 4. 

Vederlaget for varemerkekrenkelsen ble satt til 80 000 kroner. 

Dommen avklarer anvendelsesområdet for varemerkeloven § 4 sett i lys av praksis fra EU-domstolen. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen