Krav om oppfyllelse av forpliktelse til å tegne aksjer ved kapitalforhøyelse

Høyesteretts dom 18. januar 2018, HR-2018-111-A, (sak nr. 2017/1573), sivil sak, anke over dom

Ree Minerals Holding AS (advokat Knud Jacob Knudsen) mot Norman Finans AS (advokat Stein Owe)

Dommere: Normann, Noer, Høgetveit Berg, Falch, Matningsdal

Høyesterett kom til at aksjetegners betalingsforpliktelse ikke var bortfalt ved oversittelsen av meldefristen i aksjeloven § 10-9 tredje ledd, når dette skyldtes tegners eget betalingsmislighold. 

Det var inngått en gjensidig forpliktende og bindende avtale mellom selskapet og aksjetegner som innebar at selskapet skulle levere 75 000 aksjer mot at tegner innbetalte 12 millioner kroner. Beløpet ble ikke betalt innen meldefristen i aksjeloven § 10-9 tredje ledd. At det følger av lovens ordlyd at tegningen da ikke lenger er bindende, kunne ikke være avgjørende når fristoversittelsen skyldtes tegners eget betalingsmislighold.

Dersom lovgiver hadde ment å fravike et så grunnleggende kontraktsrettslig prinsipp, og innføre en regel om at en part kan fri seg fra egen avtaleforpliktelse ved selv å misligholde denne, måtte dette klart ha fremgått. 

Dommen gir veiledning for tolkningen av aksjeloven § 10-9.

Les avgjørelsen i sin helhet

 

Til toppen