Gassled-saken: Ikke grunnlag for ugyldighet

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1258-A, (sak nr. 2017/1891), sivil sak, anke over dom, CapeOmega AS (advokat Thomas G. Michelet og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen), Solveig Gas Norway AS, Silex Gas Norway AS, Infragas Norge AS (advokat Jan B. Jansen advokat Thomas K. Svensen og rettslig medhjelper advokat Kyrre Eggen) mot Staten v/Olje- og energidepartementet (Regjeringsadvokaten v/assisterende regjeringsadvokat Tolle Stabell, advokat Christian Fredrik Michelet og rettslig medhjelper advokat Håvard H. Holdø)

Dommere: Bårdsen, Kallerud, Falch, Ringnes, Endresen

Saken gjaldt gyldigheten av Olje- og energidepartementets vedtak 26. juni 2013 om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1724 om fastsettelse av tariffer mv. for bestemte innretninger ("tarifforskriften"). Forskriftsendringen innebar at prisen for transport av gass i det gassrørledningssystemet som utgjør Gassled, reduseres. De ankende parter er eiere av andeler i Gassled og får dermed lavere inntekter som følge av forskriftsendringen.

Tvisten knyttet seg til om endringen hadde tilstrekkelig lovhjemmel. Det var videre spørsmål om tariffreduksjonen innebar en krenkelse av Gassled-eiernes eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjon protokoll 1 artikkel 1.

Høyesterett konstaterte at endringen av tarifforskriften i 2013 hadde hjemmel i petroleumsloven § 10-18 første ledd og § 4-8 første ledd tredje punktum og petroleumsforskriften § 70, og at endringen også var i tråd med retningslinjene i petroleumsforskriften § 63 fjerde ledd. Reguleringen innebar ikke en krenkelse av de ankende parters eiendomsvern etter Den europeiske menneskerettskonvensjonen. Det var da ikke grunnlag for å kjenne forskriftsendringen ugyldig.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen