Begrensningsfond kan ikke brukes til å dekke rentekrav

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1260-A, (sak nr. 2017/2118), sivil sak, anke over dom, The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Ltd., The Roc Maritime Inc. c/o Franco & Franco, Cosco (H.K) Shipping Co Ltd. (advokat Gaute Gjelsten) mot Staten v/Samferdselsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Ole Kristian Rigland)

Dommere: Kallerud, Sverdrup, Bergsjø, Noer, Matningsdal

Bulkskipet Full City grunnstøtte utenfor Langesund i 2009. Havariet førte til at det lakk ut bunkersolje som forurenset strandlinje fra Stavern til Lillesand. 

I medhold av sjøloven § 177, jf. § 231 flg. ble det etter initiativ fra skipets eier og reder m. fl. (redersiden) opprettet et begrensningsfond. Fondet består av en ansvarsdel på cirka 200 millioner kroner som redersiden har innbetalt, og en "rentekomponent" på omtrent 58 millioner kroner som redersiden har stilt sikkerhet for. 

Staten har krevd erstattet om lag 240 millioner kroner i anledning den oljevernaksjon som ble satt i gang. I tillegg kommer renter. Også andre har gjort gjeldende krav mot fondet. De totale krav overstiger totalbeløpet i fondet. 

Spørsmålet i saken var om kreditorenes dividende bare skal beregnes av ansvarsdelen av fondet eller om også rentekomponenten skal inngå i dividendegrunnlaget. 

Høyesterett kom til at bare ansvarsbeløpet inngår i dividendegrunnlaget. Det ble særlig lagt vekt på at lovens ordlyd er klar når det gjelder redersidens rett til å begrense ansvaret og at det ville utvide ansvaret om også beløp satt av som sikkerhet for renter skulle inngå i dividendegrunnlaget. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen