Flyktningrett - vern av privatlivet

Høyesteretts dom 8. november 2018, HR-2018-2133-A, (sak nr. 2017/2179), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Torbjørn Kolås Sognefest) mot Staten v/Utlendingsnemnda (Regjeringsadvokaten v/advokat Anne Hesjedal Sending)

Dommere: Kallerud, Bergh, Ringnes, Bårdsen, Indreberg

Flyktninger med midlertidig oppholdstillatelse i Norge hadde ikke etablert et privatliv i Norge, jf. Grunnloven § 102 og EMK artikkel 8 som måtte tas i betraktning av utlendingsmyndighetene. Deres oppholdstillatelse kunne gyldig kalles tilbake.

En kvinne fikk – sammen med en tre år gammel datter – midlertidig oppholdstillatelse med flyktningstatus. Grunnlaget for tillatelsen var at hun var enslig afghansk kvinne uten mannlig nettverk i Afghanistan. Etter noe tid fikk hun kontakt med sin ektefelle og også han kom til Norge. De forholdene som førte til at hun fikk beskyttelse som flyktning hadde dermed falt bort, og utlendingsmyndighetene kalte oppholdstillatelsen tilbake. 

Høyesterett kom til at en midlertidig oppholdstillatelse til utlendinger med flyktningstatus i alminnelighet ikke gir grunnlag for å etablere et privatliv som er beskyttet mot inngrep fra utlendingsmyndighetene etter EMK artikkel 8. 

Avgjørelsen klargjør forståelsen av retten til respekt for privatlivet etter Grunnloven
§ 102 og EMK artikkel 8 og adgangen til å kalle tilbake midlertidige oppholdstillatelser. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen