Ikke krav på sykepenger

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2344-A, (sak nr. 18-057336SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Arbeids- og velferdsdirektoratet (Regjeringsadvokatenv/advokat Erik Bratterud) mot A (advokat Hedvig Cecilie Svardal)

Dommere: Bårdsen, Normann, Bergsjø, Arntzen, Falch

Ikke krav på sykepenger. 

Fastlegen sykmeldte en pasient med diagnosen "psykisk ubalanse situasjonsbetinget", etter at pasientens sønn hadde blitt alvorlig syk. Senere ble sykmeldingen forlenget, etter at pasienten hadde kommet i konflikt med arbeidsgiveren.

Høyesterett kom til at det ikke var sannsynliggjort at pasienten selv var syk. Hun hadde derfor ikke krav på sykepenger etter folketrygdloven § 8-4.

I vurderingen la Høyesterett vekt på at verken legejournalen eller utfyllende brev fra fastlegen til NAV inneholdt opplysninger om symptomer og funksjonsnivå som viste at pasienten hadde en "sykdom" i lovens forstand. Det fikk da ikke avgjørende betydning at fastlegen og pasienten hadde gitt utfyllende opplysninger i lagmannsretten flere år senere.

Dommen gir veiledning om vilkårene for å få sykepenger.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen