Erstatning - reguleringsvedtak

Høyesteretts dom 14. desember 2018, HR-2018-2388-A, (sak nr. 18-083932SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, I. Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse) mot Oddgunn Knutsen Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen), II. Oddgunn Knutsen, Lars Torgrim Knutsen (advokat Atle Helljesen) mot Sandnes kommune (advokat Per Trygve Sekse)

Dommere: Endresen, Webster, Bull, Bergh, Berglund

Krav om erstatning som følge av kommunens handlemåte knyttet til reguleringsvedtak. 

Erstatningskravet førte ikke frem.

Saken gjaldt en eiendom benyttet og opprinnelig regulert til bolig. I 2001 vedtok kommunen en reguleringsplan for en større godsterminal for jernbanen i nærheten av eiendommen. Ved en senere reguleringsplan ble eiendommen omregulert til industri. I forbindelse med bygging av godsterminalen ble Jernbaneverket pålagt å foreta støyskjerming av boliger i området. Det ble forutsatt at Jernbaneverket skulle foreta innløsning av eiendommer der forskriftsbestemte krav til støynivå ikke lot seg oppfylle.

Erstatningskravet bygget blant annet på at kommunen skulle ha stilt et absolutt krav overfor Jernbaneverket om innløsning til gjenanskaffelsesverdi av den aktuelle eiendommen. Høyesterett kom til at kommunen ikke hadde hatt adgang til å stille et slikt krav. Kommunen hadde heller ikke på annen måte opptrådt urettmessig i forbindelse med reguleringsvedtakene. 

Avgjørelsen gir blant annet veiledning om adgangen til å stille vilkår om innløsning i forbindelse med en reguleringsplan.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen