Mindreårigs erstatningsansvar etter forsettlig drap

Høyesteretts dom 1. juni 2018, HR-2018-1014 -A, (sak nr. 2017/2020), sivil sak, anke over dom, A v/verger (advokat Svein Kjetil Stallemo)mot B,C (advokat Kristine Eide) D,E,F,G,H (advokat Kai Knudsen)

Dommere: Berglund, Bergsjø, Webster, Noer, Øie

Høyesterett kom til at en mindreårig gutt var erstatningsansvarlig overfor de etterlatte etter drap. Det samlede beløpet utgjorde nærmere 1,5 millioner kroner. 

En 15 ½ år gammel gutt var i lagmannsretten dømt til fengsel i 11 år for drapet på en jevnaldrende gutt og en voksen kvinne.

Spørsmålet for Høyesterett var om han skulle ilegges erstatningsansvar for gravferdsutgiftene og erstatning for ikke-økonomisk tap (oppreisning) til de etterlatte. Høyesterett fant at den særskilte erstatningsbestemmelsen for barns ansvar i skadeserstatningsloven § 1-1 ga hjemmel for dette.

Handlingenes grovhet tilsa fullt ansvar, til tross for hans unge alder og den lange fengselsstraffen han var idømt. Selv om erstatningsansvaret ville være byrdefullt, ville det være mulig å betjene kravet.

Hensynet til barnets beste kunne ikke lede til et annet resultat. Oppreisningen til hver av de sju etterlatte ble satt til 200 000 kroner, i tråd med normen som er fastsatt i rettspraksis ved forsettlig drap. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av skadeserstatningsloven § 1-1 om barns erstatningsansvar.

Les avgjørelse i sin helhet

Til toppen