Forsikringsselskapets ansvar når bilfører er psykotisk

Høyesteretts dom 12. september, HR-2018-1729-A, (sak nr. 18-34154SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D (advokat Anette Cecilie Kjørrefjord Eckhoff) mot Euro Insurances DAC (advokat Rune Tveit)

Dommere: Bergsjø, Berglund, Noer, Webster, Endresen

Høyesterett kom til at trafikkforsikringsselskapets ansvar etter bilansvarsloven § 4 andre punktum er begrenset til det oppreisningsbeløpet som den personlige skadevolderen kunne vært holdt ansvarlig for. 

En psykotisk bilfører forårsaket i februar 2014 en dødsulykke på fylkesvei 602 mellom Bolkesjø og Notodden. I relativt høy hastighet svingte han brått over i motsatt kjørebane og kolliderte front mot front med en møtende personbil. Hensikten var å ta sitt eget liv. Føreren av den møtende bilen omkom, og de etterlatte etter ham fremmet krav om oppreisningserstatning mot den skadevoldende bilens trafikkforsikringsselskap. 

I lagmannsretten var det rettskraftig avgjort at den psykotiske bilføreren hadde opptrådt grovt uaktsomt, og at han kunne vært pålagt å betale 75 000 kroner i oppreisning til hver av de etterlatte etter skadeserstatningsloven § 1-3 om "sinnsykes" erstatningsansvar. Spørsmålet for Høyesterett var om også trafikkforsikringsselskapets ansvar var begrenset til dette beløpet, noe Høyesterett besvarte bekreftende. 

Dommen avklarer rammene for trafikkforsikringsselskapets ansvar for oppreisningserstatning etter bilansvarsloven § 4 andre punktum. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen