Fiskeoppdrettvirksomhet i militært område

Høyesteretts dom 8. oktober 2018, HR-2018-1907-A, (sak nr. 18-048256SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Staten v/Forsvarsdepartementet (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Kjelstrup Emberland) mot Blom Fiskeoppdrett AS (advokat Johan Henrik Peter Rand Garmann)

Dommere: Ringnes, Bårdsen, Webster, Falch, Matningsdal

Spørsmål om lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste (sikkerhetsloven) § 18 a gir hjemmel til å forby en fiskeoppdrettsvirksomhet som ligger innenfor et militært forbudsområde. 

Forsvarssjefen har med hjemmel i sikkerhetsloven § 18 a fastsatt forskrift om militære forbudsområder innen Sjøforsvaret. Det er her etablert et forbudsområde i tilknytning til Sjøforsvarets målestasjon på Heggerneset i Herdlefjorden. Innenfor dette området ligger fiskeoppdrettsanlegget til Blom Fiskeoppdrett AS. Adgangsforbudet etter forskriften har som konsekvens at anlegget ikke kan moderniseres og utvides, som må antas å føre til at virksomheten ikke kan fortsette eller må flytte. 

Et flertall på fire dommere kom til at sikkerhetsloven § 18 a gir hjemmel for å fastsette adgangsforbud som har slike konsekvenser. Flertallet la avgjørende vekt på bestemmelsens vide ordlyd og formål. Staten ved Forsvarsdepartementet ble frifunnet. 

Et mindretall på én dommer mente at statens anke bare delvis kan føre frem og at § 18 a ikke gir Forsvaret så vidtrekkende fullmakter. Mindretallet la avgjørende vekt på at Stortinget ikke har hatt foranledning til å foreta de overordnete avveiningene av konsekvensene av et adgangsforbud. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av Grunnloven § 113 (legalitetsprinsippet) ved forvaltningsrettslig fullmaktslovgivning og om tolkningen av sikkerhetsloven § 18 a og § 7-5 i den nye loven om nasjonal sikkerhet, når den trer i kraft. Dommen har også uttalelser om kravet til rettslig interesse i tvisteloven § 1-3.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen