Rettskraft og tolkning av leieavtale

Høyesteretts dom 16. november 2018, HR-2018-2190-A, (sak nr. 18-104537SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, Hermann Export AS (advokat Kenneth Mikkelsen) mot Måsøy kommune (advokat Brynjar Østgård) 

Dommere: Webster, Falch, Normann, Møse, Utgård

Høyesteretts flertall kom til at en tingrettsdom fra 2015 hvor ingen av partene ble tilkjent sakskostnader, ikke innebar rettskraftsvirkninger, slik at det ikke kunne fremmes ny sak om å kreve det samme beløpet dekket under en leieavtale.

Ved tolkningen av leieavtalen kom imidlertid flertallet til at sakskostnader som ikke var tilkjent i retten i en tvist mellom partene i leieavtalen, ikke kunne kreves dekket av leien. 

Et mindretall på to dommere mente sakskostnadene var rettskraftig avgjort i den første saken. 

Avgjørelsen gir veiledning om rettskraftens grenser. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen