Forbud mot vinterbrøyting av vei kjent ugyldig

Høyesteretts dom 31. mai 2018, HR-2018-1004-A, (sak nr. 2017/2032), sivil sak, anke over dom, Haldor Toftaker, Arnhild Dørum Jacobsen, Geir Sparling Jacobsen, Audun Vognild, Per Henrik Vognild (advokat Ivar Chr. Andersskog) mot Gjevilvassveien SA v/styrets leder (advokat John Egil Bergem)

Dommere: Sverdrup, Ringnes, Noer, Berglund, Tønder 

Et årsmøtevedtak i Gjevilvassveien SA som nektet noen av medlemmene å vinterbrøyte veien til sine eiendommer, ble kjent ugyldig.

Fire dommere kom til at seter- og skogeiernes bruksrett til veien også omfattet rett til å kjøre bil til næringseiendommene om vinteren. Et flertall i Gjevilvassveien SA hadde da ikke rett til å gripe inn i retten ved å forby brøyting av veien.

En dommer kom til samme resultat under henvisning til jordskifterettens avgjørelse og det vernet som mindretallet har etter samvirkeloven.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen