Objektivt ansvar for skade voldt av rein

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-872-A, (sak nr. 2017/1668), Femund sitje (advokat Knut Helge Hurum) mot Vidar Fredheim, Jonas Jensen Midtdal, Stian Nylend , Jens Narjord, Gunn Tengesdal, Anders A Hodøl, Rødalen fellesseter, Erik Jachwitz, Per Inge Nyvoll, Per Broen (advokat Øyvind Kraft)

Dommere: Berglund, Ringnes, Bergh, Høgetveit Berg, Matningsdal

Høyesterett opphevet delvis jordskifteoverrettens og lagmannsrettens avgjørelser om erstatning for skade på avling som skyldtes at rein var kommet inn på innmark, fordi spørsmålet om medvirkning eller lemping ikke var tilstrekkelig drøftet.

På grunn av spesielle værforhold høsten 2012 var et større antall rein kommet inn på innmark. Dette førte til skade på avling, og gårdbrukerne i området begjærte beiteskjønn. Ti av disse ble tilkjent erstatning.

Spørsmålet i saken var om bestemmelsen i reindriftsloven § 67 om objektivt solidaransvar for reineiere er i strid med samenes vern som urfolk etter Grunnloven og folkerettslige regler. Høyesterett konkluderte ikke i dette spørsmålet, men viste til at bestemmelsen må suppleres med skadeserstatningsloven §§ 5-1 og 5-2 om medvirkning og lemping. Disse forholdene var ikke tilfredsstillende drøftet av jordskifteoverretten eller lagmannsretten, og avgjørelsene måtte oppheves på disse punktene.

Høyesterett ga uttrykk for at det var uheldig at Samerettsutvalgets forslag fra 2007 om revisjon av erstatningsreglene ikke var fulgt opp, og pekte på at FNs menneskerettskomité nylig ga uttrykk for det samme.

Saken gir veiledning for forståelsen av reindriftsloven § 67 om objektivt ansvar for skade voldt av rein og slår fast at denne skal suppleres av skadeserstatningslovens bestemmelser.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen