Oppsigelse på grunn av nedbemanning

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-880-A, (sak nr. 2017/1932), sivil sak, anke over dom,
A (advokat Oddvar Lindbekk) mot Prezioso Linjebygg AS (advokat Erik Wold)

Dommere: Kallerud, Høgetveit Berg, Falch, Normann, Webster

En bedrift foretok oppbemanninger i en avdeling og kort tid senere nedbemanninger i en annen avdeling. Høyesterett kom til at det var slik sammenheng mellom nyansettelsene og nedbemanningen at de to prosessene måtte ses i sammenheng.

Arbeidsgiveren hadde derfor plikt til å vurdere om det fantes "annet passende arbeid", jf. arbeidsmiljøloven § 15-7 andre ledd første punktum i hele virksomheten før oppsigelsene ble gjennomført.

Lagmannsretten hadde kommet til at bedriften kunne nøye seg med å vurdere om det fantes annet passende arbeid innenfor den ene avdelingen. Dette var etter Høyesteretts oppfatning ikke riktig rettsanvendelse og lagmannsrettens dom ble opphevet. 

Avgjørelsen gir veiledning for omfanget av arbeidsgiverens plikt til å tilby annet passende arbeid ved større opp- og nedbemanninger. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen