Pålegg om fremleggelse av advokatregnskap som bevis

Høyesteretts kjennelse 18. desember 2018, HR-2018-2403-A, (sak nr. 18-084484SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse

Forvalter for tidligere advokat Jon Eilif Orrems advokatvirksomhet, advokat Anne Helsingeng (advokat Anne Helsingeng) mot AIG Europe Limited (advokat Svein Åge Bergset), Tryg Forsikring, Storetvedt Regnskapsbyrå AS (advokat Trine Vøien)

Dommere: Webster, Normann, Noer, Arntzen, Bergh

Pålegg om fremleggelse av advokatregnskap med bilag som bevis i en rettssak. 

Høyesterett kom til at tingrettens og lagmannsrettens kjennelser, som påla fremleggelse, bygget på en uriktig lovtolkning. 

Pålegget var rettet mot en advokat som forvalter av en tidligere advokats advokatvirksomhet. Dokumenter med opplysninger som er omfattet av en advokats taushetsplikt, er underlagt bevisforbud etter tvisteloven § 22-5. Høyesterett uttalte at det likevel kan foreligge plikt til å fremlegge deler av dokumenter – foreta sladding – dersom man ved dette oppnår at bevisforbudet ikke krenkes. 

For at det skal gis pålegg om å fremlegge sladdede dokumenter, må det for det første kreves at det etter gjennomført sladding er mulig å legge frem dokumentene med en stor grad av sikkerhet for at bevisforbudet ikke krenkes, jf. tvisteloven § 26-7 andre ledd. For det andre må kravet til proporsjonalitet i tvisteloven § 26-5 tredje ledd være oppfylt.

Høyesterett kom til at tingretten og lagmannsretten ikke hadde anvendt disse bestemmelsene riktig. Vurderingene måtte skje med utgangspunkt i at kravet om fremleggelse var rettet mot en tredjeperson, og at det her var tale om et meget omfattende materiale. Kjennelsene ble opphevet. 

Avgjørelsen avklarer plikten til fremleggelse av i utgangspunktet taushetsbelagt materiale i sladdet form som bevis i en rettsak. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen