Regress mellom samkausjonister

Høyesteretts dom 17. desember 2018, HR-2018-2396-A, (sak nr. 18-111008SIV-HRET), sivil sak, anke over dom

Bragerhaug Invest AS (advokat Arne Seemann-Berg) mot Erling Rolstad AS (advokat Wilhelm Hopen)

Dommere: Endresen, Møse, Bergsjø, Falch, Berglund

En innfriende kausjonist fikk medhold i sitt regresskrav mot den solidarisk forpliktede samkausjonisten.

Saken gjaldt forståelsen av en avtale mellom banken som kausjonskreditor og den innfriende kausjonisten, og avtalens betydning for regresskravet mot samkausjonisten. 

Da debitor gikk konkurs, inngikk den ene kausjonisten en avtale med banken om innfrielse av hele kausjonsansvaret og om kjøp av utestående fordringer som blant annet var stilt til sikkerhet for den kreditten som kausjonen skulle sikre.

Den innfriende kausjonisten rettet så et regresskrav mot samkausjonisten. Samtidig ble de ervervede fordringene inndrevet med beløp som oversteg regresskravet. Samkausjonisten anførte at regresskravet dermed var bortfalt.

Høyesterett kom til at realisasjonen av pantesikkerheten var en ordinær transaksjon som hadde skjedd på markedsmessige vilkår, slik at det verken forelå inntreden i sikkerhetene medhold av finansavtaleloven § 70 eller frigivelse etter prinsippene i finansavtaleloven § 66.

Den etterfølgende inndrivingen av fordringene var derfor uten betydning for regressansvaret. 

Avgjørelsen gir blant annet veiledning om finansavtaleloven §§ 66 og 70, og kausjonisters stilling ved realisasjon av sikkerhet etter konkurs.  

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen