Rekkevidden av aksjeeiernes ansvar for udekkede forpliktelser

Høyesteretts dom 16. oktober 2018, HR-2018-1983-A, (sak nr. 2017/1868), sivil sak, anke over dom, Ålen Røde Kors, Gauldal Røde Kors, Budal Røde Kors Hljelpekorps, Rennebu Røde Kors Hjelpekorps, Soknedal Røde Kors Hjelpekorps, Melhus Røde Kors, Sør-Trøndelag Røde Kors (advokat John Olav Engelsen) mot Overføringsavtalens sikringsordning (advokat Andreas Nordby)

Dommere: Arntzen, Noer, Bergsjø, Høgetveit Berg, Indreberg

Saken gjelder spørsmål om rekkevidden av aksjeeiernes ansvar for udekkede forpliktelser i et avviklet selskapet, jf. aksjeloven § 16-12, nærmere bestemt hvilke utbetalinger til aksjeeierne som omfattes av bestemmelsen om avviklingsandeler i
§ 16-9. 

Etter beslutningen om avvikling av et ambulanseselskap, ble det foretatt utdelinger til aksjeeierne i to omganger. Den første utbetalingen var angitt å være ordinært utbytte, mens den andre utbetalingen var angitt å være avviklingsandel. Begge utbetalingene skjedde etter utløpet av kreditorenes frist til å melde inn krav mot selskapet. En kreditor reiste krav mot aksjeeierne etter at selskapet var avviklet, og spørsmålet var om aksjeeiernes ansvar etter aksjeloven § 16-12 også omfattet den første utbetalingen. 

Høyesterett kom til at utdelinger til aksjeeierne som foretas etter utløpet av kreditorenes frist på seks uker til å melde krav til avviklingsstyret, må anses som utdelinger av avviklingsandeler etter § 16-9. Dette innebærer at utbetalinger etter seksukersfristen omfattes av aksjeeiernes objektive ansvar etter § 16-12 første ledd. 

Avgjørelsen har betydning for grensedragningen mellom ordinært utbytte etter aksjeloven § 8-1 og avviklingsandel etter § 16-9 for et selskap som er under avvikling.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen