Skatt - spørsmål om rett til inntektsfradrag

Høyesteretts dom 23. mars 2018, HR-2018-580-A, (sak nr. 2018/1712), sivil sak, anke over dom,

Salmar AS (advokat Morten Goller) mot Staten v/Skatt Midt-Norge (Regjeringsadvokaten v/advokat Henrik Kolderup)

Dommere: Noer, Normann, Bårdsen, Webster, Endresen

Høyesterett kom til at et selskap innen oppdrettsnæringen ikke hadde krav på fradrag i selvangivelsen for økonomiske bidrag til lag og foreninger i lokalsamfunnet. 

Selskapet er eneeier av den desidert største virksomheten i øykommunen Frøya og hadde gitt tilskudd til diverse ungdoms- og fritidsaktiviteter der. I følge selskapet var hovedformålet med tilskuddene å sikre stabil arbeidskraft ved å støtte tiltak som bidro til permanent bosetning i kommunen.

Kostnadene var derfor etter selskapets syn inntektsrelaterte og ga grunnlag for fradrag. 

Høyesterett var ikke enig i dette og fant at det ikke var tilstrekkelig nær tilknytning mellom kostnadene og potensielle inntekter for selskapet.

Det var ingen tidsnær dokumentasjon om hva som var formålet med bidragene, og uansett var inntektstilknytningen for fjern og indirekte til å kunne gi fradragsrett etter skatteloven. 

Dommen gir veiledning for forståelsen av tilknytningskravet i skatteloven § 6-1, jf. § 6-24.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen