Skjerpet beviskrav ved særlig belastende faktum

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-874-A, (sak nr. 2017/1734), Staten v/Skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Marius Emberland) mot A (advokat Jørn Terje Kristensen) B (advokat John Christian Elden)

Dommere: Normann, Noer, Sverdrup, Kallerud, Tønder

Høyesterett kom til at lagmannsrettens anvendelse av et skjerpet beviskrav ved avgjørelsen av omfanget av det erstatningsrettslige kravet, bygget på uriktig rettsoppfatning. Lagmannsrettens dom når det gjaldt avgjørelsen av det sivile kravet, måtte derfor oppheves.

Straffesaken omhandlet tiltale for blant annet grovt merverdiavgiftsbedrageri og grovt skattesvik i tilknytning til driften av flere restauranter. Ankene over straffekravet ble nektet fremmet ved Høyesteretts ankeutvalgs beslutning 7. juni 2017. Staten v/Skatt øst hadde deretter inngitt særskilt anke til Høyesterett over det sivile kravet. Det var på det rene at staten hadde lidt et økonomisk tap, fordi driftsselskapene var endelig avviklet.

Dommen gir veiledning for når det skal anvendes et skjerpet beviskrav for særlig belastende faktum i sivile saker.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen