Krav på dagmulkt ikke bortfalt

Høyesteretts dom 27. februar 2018, HR-2018-383-A, (sak nr. 2017/1227), sivil sak, anke over dom

Ole Kjær (advokat Hallvard Østgård) mot Jorun Elisabeth Pedersen, Tron Walseth (advokat Kristoffer Dons Brøndbo)

Dommere: Falch, Arntzen, Webster, Noer, Endresen

Saken gjaldt forbrukeres krav på dagmulkt fordi ferdigstillelsen av en leilighet i Tromsø ble forsinket. Spørsmålet for Høyesterett var om kravet var bortfalt etter bustadoppføringslova § 48 tredje ledd eller etter ulovfestede passivitetsregler fordi forbrukerne ikke hadde fremsatt kravet i tide. 

Høyesterett kom til at dagmulktkravet var i behold. Forbrukernes krav mot entreprenøren rammes ikke av reglene om sluttoppgjør i § 48, og de hadde også fremsatt kravet tidsnok til ikke å bli rammet av ulovfestede passivitetsregler. 

Dommen gir i første rekke veiledning om forståelsen av bustadoppføringslova § 48. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen