Forsikringsselskap frifunnet for krav om erstatning etter nakkesleng

Høyesterett dom 21. mars 2018, HR-2018-557-A, (sak nr. 2017/342), sivil sak, anke over dom,

If Skadeforsikring NUF (advokat Truls Nygård) mot A (advokat Sven Knagenhjelm)

Dommere: Bårdsen, Normann, Sverdrup, Falch, Matningsdal 

Skadelidte er i dag helt arbeidsufør på grunn av kroniske smerter og utmattelse. Hun har behov for assistanse døgnet rundt.

Problemstillingen for Høyesterett var om hennes smerter og øvrige plager i dag kan føres tilbake til skader som følge av et nakkeslengtraume under en kollisjon i 2002.

Et sentralt tema var om det helt atypiske smertebildet etter så lang tid kan forklares med en nevrologisk overfølsomhet for smerte – i saken omtalt som sentral sensitisering.

Dommen viderefører Høyesteretts etablerte praksis knyttet til vurderingen av faktisk årsakssammenheng i nakkeslengsaker. Den legger til grunn at sentral sensitisering ikke er en medisinsk anerkjent forklaring på hvordan en utvikling som starter med et moderat nakkeslengtraume, kan ende i fullstendig uførhet flere å senere.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen