Tolking av felles testament kunne ikke kalles tilbake

Høyesteretts dom 18. desember 2018, HR-2018-2424-A, (sak nr. 18-070825SIV-HRET), sivil sak, anke over dom, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J (advokat Svein Arne Hagen) mot K (advokat Per Ludvig Erland) 

Dommere: Indreberg, Møse, Noer, Kallerud, Høgetveit Berg

Tolking av felles testament. Felles testament var ugjenkallelig. 

Spørsmål om lengstlevende testator etter felles testament kunne tilbakekalle testamentet etter at ektefellen hadde gått bort eller om testamentet også var en arvepakt. 

Høyesterett kom til at ugjenkallelighet ikke trenger å fremgå eksplisitt, men kan følge av en tolkning av testamentet der man også legger vekt på omstendigheter som ikke er nedfelt i selve dokumentet. Man bør ha ganske sterke holdepunkter for å legge til grunn at arvelateren har ment å binde testasjonskompetansen. 

I den konkrete tolkningen la Høyesterett avgjørende vekt på formålet  med den felles testasjonen. 

Dommen gir veiledning for tolkning av felles testament som også kan være en arvepakt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen