Tvungent verneting i patentsaker

Høyesteretts kjennelse 16. november 2018, HR-2018-2191-A, (sak nr. 18-064988SIV-HRET), sivil sak, anke over kjennelse, Aker BioMarine Antarctic AS (advokat Are Stenvik) mot Rimfrost AS, Rimfrost Technologies AS (advokat Ronny Lund) 

Dommere: Høgetveit Berg, Normann, Webster, Bårdsen, Matningsdal

Saken gjelder spørsmål om et søksmål – der tvisten er om en oppfinnelse er overdratt etter at det er søkt om patent – skal behandles ved Oslo tingrett som tvunget verneting,
jf. patentloven § 63 første ledd nr. 1 og 4. 

Saksøker tok ut stevning mot saksøkte ved Oslo tingrett. Søksmålet gjaldt krav om overføring av et meddelt patent. Saksøkeren gjorde gjeldende at rettighetene var overdratt til saksøkeren fra tidligere rettighetshaver og at saksøkte på sin side ikke hadde ervervet patentet. 

Høysterett kom til at en slik situasjon hverken er omfattet av patentlovet § 63 første ledd nr. 1 eller nr. 4. Oslo tingrett var da ikke rett verneting. Søksmålet måtte reises ved saksøktes hjemting.  

Saken avklarer rekkevidden av de nevnte reglene i patentloven § 63 første ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen