Flyktning kan straffes for brudd på innreiseforbud

Høyesteretts dom 4. mai 2018, HR-2018-846-A, (sak nr. 2018/21), straffesak, anke over dom, 

A (advokat Arild Humlen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: Falch, Bergsjø, Webster, Kallerud, Matningsdal

Høyesterett kom til at flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 ikke var til hinder for at en asylsøker kunne straffes for brudd på innreiseforbud. 

Asylsøkeren, en afghaner, ble i 2012 utvist fra Norge for fem år. Han kom tilbake etter ca. tre år, og påberopte seg et nytt asylgrunnlag. Han ble tiltalt, og tingretten og lagmannsretten dømte ham for brudd på innreiseforbudet. 

Flyktningkonvensjonen artikkel 31 nr. 1 fastsetter at en flyktning ikke kan straffes for ulovlig innreise til landet han søker asyl i, dersom visse vilkår er oppfylt. Ett av disse vilkårene er at flyktningen har "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet er truet. 

Den aktuelle asylsøkeren hadde, som ledd i sin reise til Norge, oppholdt seg ca. én måned i Østerrike. Høyesterett kom til at dette oppholdet medførte at han ikke hadde "kommet direkte" fra et land hvor hans liv eller frihet var truet. Han kunne derfor straffes.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen