Forvaring

Høyesteretts dom 10. desember 2018, HR-2018-2339-A, (sak nr. 18-118524STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Trygve Staff) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Erik Førde)

Dommere: justitiarius Øie og dommerne Indreberg, Normann, Falch, Høgetveit Berg

Forvaring.

Høyesterett kom til at vilkårene for forvaring var oppfylt. Den alternative tidsbestemte fengselsstraffen ble satt til 11 år.

Domfelte hadde kontinuerlig pådratt seg domfellelser hvorav 11 av 13 gjaldt voldsrelaterte forbrytelser. Volden ble ofte begått i ruspåvirket tilstand. Selv om domfelte hadde vist tegn til rehabilitering i fengselet, kom Høyesterett til at det måtte kreves klarere holdepunkter for at den alternative fengselsstraffen var tilstrekkelig til å verne samfunnet.

Dommen gir veiledning for når vilkårene for å idømme forvaring er oppfylt, jf. straffeloven § 40 andre ledd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen