Fradrag i straff ved isolasjon under varetekt

Høyesteretts dom 28. juni 2018, HR-2018-1261-A, (sak nr. 18-49643STR-HRET), A (advokat Berit Reiss-Anderssen) mot Påtalemyndigheten

Dommere: Noer, Bergh, Sverdrup, Berglund, Matningsdal

Domfelte fikk ikke medhold i at han hadde krav på ekstra fradrag i straffen for perioder der han var plassert i fullstendig isolasjon i varetekt som følge av ordensforstyrrelser i fengslet. 

Høyesterett fant at reglene om ekstra fradrag i straffen for den som har blitt holdt i isolasjon under varetekt ikke kom til anvendelse i saken. Den domfelte hadde blitt plassert i isolasjon som følge av ordensovertredelser under varetektsfengslingen.

Selv om lovens ordlyd var generell og Høyesteretts praksis hadde utvidet området for isolasjonsfradraget, ville det gi innsatte helt gale insentiver om de selv kunne påvirke lengden på straffen ved å opptre slik at de ble plassert i isolasjon. 

Dommen gir veiledning ved fastsettelsen av varetektsfradrag etter straffeloven § 83. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen