Fremgangsmåten ved beslag hos advokat

Høyesterett kjennelse 17. april 2018, HR-2018-699-A, (sak nr. 2017/2167), straffesak, anke over kjennelse,

 

A (advokat Anders Brosveet) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)


Dommere: Bergsjø, Høgetveit Berg, Falch, Bull, Tønder

Høyesterett opphevet tingrettens og lagmannsrettens kjennelse i sak om beslag av såkalt advokatkorrespondanse. 

Saken hadde sitt utspring i ransaking hos en tidligere privatpraktiserende advokat som er siktet for alvorlige straffbare forhold.

Politiet sikret ved ransakingen et betydelig datamateriale. Spørsmålet i saken var hvordan tingretten skal gå frem ved utsorteringen av de deler av materialet som på grunn av taushetsplikten ikke kan utleveres til politiet for vurdering av beslag.

Høyesterett fant at lagmannsretten ikke hadde stilt strenge nok krav til denne prosessen, og lagmannsrettens kjennelse ble opphevet. Fordi feilen også omfattet tingrettens avgjørelse, ble også denne opphevet. 

Kjennelsen gir veiledning for fremgangsmåten ved ransaking og beslag hos advokater.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen