Fremleggelse av timelister

Høyesteretts kjennelse 17. januar 2018, HR-2018-109-A, (sak nr. 2017/1940), straffesak, anke over beslutning

A (advokat Fredrik Berg) mot Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Henrik Horn)

Dommere: Arntzen, Kallerud, Bårdsen, Bull, Tønder

En franskmann som var tiltalt i en omfattende økonomisk straffesak, ble frifunnet. Han var bistått av privat antatte forsvarere fra han ble siktet i mai 2012 til han ble frifunnet i januar 2017. Etter frifinnelsen fremsatte han krav om erstatning for nødvendige utgifter til sitt forsvar, jf. straffeprosessloven § 438 og § 441.

Partene var enige om at Økokrim ikke kunne kreve fremlagt taushetsbelagt materiale i form av advokatenes timelister. De var også enige om at påtalemyndigheten har rett til innsyn i taushetsbelagt materiale som en frifunnet velger å fremlegge for å underbygge sitt krav.

Høyesterett fant at materialet, som var fremlagt etter anmodning fra lagmannsretten og med forbehold om at det ikke ble oversendt Økokrim, ikke var fremlagt frivillig. Videre mente Høyesterett at fremsettelsen av krav om erstatning for saksomkostninger ikke kunne anses som et implisitt samtykke til at materialet ble fremlagt for Økokrim.

Lagmannsrettens pålegg om at materialet skulle oversendes Økokrim ble opphevet.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen