Grensen for hva som kan anses som mindre tyveri

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1660-A, (sak nr. 18-073766STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Arild Christian Dyngeland) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Kristine Herrebrøden)

Dommere: Berglund, Falch, Møse, Ringnes, Utgård

Høyesterett kom til at et stort antall tyverier av gjenstander med lav verdi ikke kunne karakteriseres som mindre tyverier. 

En mann hadde begått 18 butikktyverier i løpet av 15 måneder. Verdien på varene varierte fra 26 kroner til 400 kroner. Spørsmålet var om forholdene kunne karakteriseres som mindre tyverier etter straffeloven § 323. Høyesterett uttalte at grensen for hva som kan anses som "ubetydelig verdi" etter bestemmelsen ligger på om lag 2 000 kroner.

Straffskylden hos domfelte var imidlertid ikke liten ettersom det var begått mange tyverier med en viss tidsnærhet, som var preget av ensartethet i forøvelsesmåte. Disse omstendighetene innebar at vilkårene for å anse handlingene som mindre tyverier ikke var oppfylt. 

Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i flere alvorlige voldshandlinger han samtidig var dømt for, blant annet mot personer i særskilt utsatte yrkesgrupper. Den samlede straffen ble satt til seks måneder. 

Dommen gir veiledning om forståelsen av straffeloven § 323 om mindre tyveri, samt fastsettelsen av straff for ulike voldshandlinger og tyverier. 

Les avgjørelsen i sin helhet 

Til toppen