Grov narkotikaovertredelse

Høyesteretts dom 19. juni 2018, HR-2018-1188-A, (sak nr. 2018/312), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Leif Aleksandersen)

Dommere: Arntzen, Matheson, Bull, Sverdrup, Matningsdal

En 25 år gammel mann ble dømt til fengsel i to år og ni måneder for å ha ervervet 990 gram amfetamin. Han var hovedmannen i forbrytelsen, som ble begått sammen med en annen, og han handlet ut fra profittmotiv. Forbrytelsen ble begått kort tid etter tingrettens dom for en tilsvarende, alvorligere forbrytelse. Ved straffutmålingen ble det ikke lagt vekt på at den samlede straffen for de to domfellelsene til sammen ville bli fengsel i ni år og ni måneder.

Avgjørelsen har betydning for når det kan sees hen til prinsippet i straffeloven § 82 om etterskuddsdom, jf. § 79 om straffutmålingen ved flere lovbrudd (konkurrens), utenfor bestemmelsens anvendelsesområde.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen