Hjemmel for å straffe kamskjelldykking etter arbeidsmiljøloven

Høyesteretts dom 20. september 2018, HR-2018-1781-A, (sak nr. 18-072139STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Velund) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Jogeir Nogva)

Dommere: Noer, Kallerud, Bergh, Falch, Utgård

Spørsmålet i saken var om påstått uforsvarlig dykking etter kamskjell fra båt kan straffes etter arbeidsmiljøloven. 

En mann som dykket etter kamskjell døde i forbindelse med dykkingen. Det ble tatt ut tiltale mot den ansvarlige for virksomheten for brudd på arbeidsmiljøloven. 

Arbeidsmiljøloven omfatter i utgangspunktet all virksomhet som sysselsetter arbeidstaker. I § 1-2 andre ledd bokstav a er det imidlertid bestemt at sjøfart, fangst og fiske ikke omfattes av loven. 

Høyesterett kom til at kamskjelldykking fra fartøy måtte anses som fangst som ikke kunne straffes med hjemmel i arbeidsmiljøloven. Lagmannsrettens avgjørelse ble opphevet. 

Saken har betydning for forståelsen av virkeområdet for arbeidsmiljølovens straffebestemmelser.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen