Straff for deltakelse mv. i ISIL

Høyesteretts dom 4. september 2018, HR-2018-1650-A (sak nr. 18-044407HRETSTR), straffesak, anke over dom, A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Frederik G. Ranke)

Dommere: Bergsjø, Møse, Falch, Berglund, Utgård

En 33 år gammel mann fra Oslo var i lagmannsretten dømt til ni års fengsel for deltakelse i, rekruttering til og økonomisk og materiell støtte til terrororganisasjonen ISIL. Høyesterett forkastet hans anke over lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen.

Mannen var i perioden 2013 til 2015 et sentralt medlem i en islamistisk gruppe i Norge. Han ga aktiv bistand til og tilrettela for flere norske fremmedkrigere, både før de sluttet seg til ISIL og mens de kjempet for organisasjonen i Syria.

Høyesterett fant at han på den bakgrunn var å anse som deltaker i ISIL fra årsskiftet 2013/2014 til desember 2015, jf. straffeloven 1902 § 147 d og straffeloven 2015 § 136 a. Videre var Høyesterett enig med lagmannsretten i at han også måtte dømmes etter straffeloven 1902 § 147 d for å ha rekruttert to medlemmer til ISIL, og for å ha gitt økonomisk støtte og diverse utstyr til to andre medlemmer.

Ved straffutmålingen tok Høyesterett utgangspunkt i at ISIL beskrives som en av de verste terrororganisasjonene i vår tid. Slike organisasjoner representerer en stor trussel mot samfunnssikkerheten og våre demokratiske verdier, og det må av allmennpreventive årsaker reageres strengt mot denne typen lovbrudd. Straffen ble som i lagmannsretten satt til ni års fengsel.

Dommen gir veiledning for forståelsen av begrepene "deltar i", "rekrutterer" og "yter økonomisk eller annen materiell støtte" i straffeloven 1902 § 147 d og straffeloven 2005 § 136 a.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen