Mishandling i nære relasjoner i land der handlingen ikke var straffbar

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2043-A, (sak nr. 18-100677STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Kjetil Krokeide) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Ringnes, Møse, Noer, Berglund, Endresen

Saken gjaldt spørsmålet om norsk straffelov kommer til anvendelse på mishandling i nære relasjoner som delvis hadde skjedd under midlertidig opphold i et land hvor handlingen ikke var straffbar. 

Tiltalte var dømt for mishandling av ektefellen, jf. straffeloven 1902 § 219 første ledd og straffeloven § 282. Voldshandlingene startet i Norge og fortsatte under familiens midlertidige opphold i Nigeria. Handlingene tiltalte foretok i Nigeria var lovlige der. 

Høyesterett kom til at det straffbare forholdet måtte sees under ett og at mishandlingen som ble foretatt i Nigeria kan straffes etter norsk straffelov, jf. straffeloven § 4. Det gjaldt altså ikke krav om dobbel straffbarhet etter straffeloven § 5 første ledd nr. 1. Høyesterett la avgjørende vekt på at forholdet ble påbegynt i Norge og at handlingene i Nigeria skjedde under midlertidig opphold der. 

Dommen gir veiledning om straffelovens stedlige virkeområde ved kollektivforbrytelser og fortsatte forbrytelser og utfyller Høyesteretts avgjørelse i HR-2017-2429-A (Jemen). 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen