Motarbeidelse av rettsvesenet

Høyesteretts dom 21. september 2018, HR-2018-1784-A, (sak nr. 18-095375STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Eli Anne Krystad) mot Påtalemyndigheten (riksadvokatfullmektig Alf Butenschøn Skre)

Dommere: Normann, Bull, Falch, Ringnes, Bårdsen

Straffeloven § 157 og § 171.

En politiførstebetjent ble dømt for overtredelse av straffeloven § 171 om grov tjenestefeil til å betale en bot på 15 000 kroner, subsidiært fengsel i 15 dager.

Politiførstebetjenten, som også var etterforsker på saken, hadde sendt tekstmeldinger til siktede om hvordan vedkommende skulle forklare seg i politiavhør med sikte på å oppnå at saken ble henlagt.

Høyesterett kom til at straffeloven § 157 om rettstridig påvirkning av aktører i rettsvesenet ikke rammer rettsstridige handlinger i sin alminnelighet, men at det er et krav at atferden er uberettiget vis-á-vis aktøren. Ut fra lagmannsrettens bevisbedømmelse og domsgrunner var det ikke grunnlag for domfellelse etter straffeloven § 157. Høyesterett mente at handlemåten ble rammet av straffeloven § 171. Det var ikke i strid med straffeprosessloven § 38 å endre subsumsjonen til straffeloven § 171 om tjenestefeil. Straffen ble utmålt i samsvar med aktors påstand. Høyesterett fant ikke grunn til å fravike denne, men uttalte at straffen i alle fall ikke var blitt for streng.

Avgjørelsen gir veiledning for tolkningen av straffeloven § 157, straffeloven § 171 og straffeprosessloven § 38.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen