Innhenting av opplysninger fra sykejournal uten samtykke

Høyesteretts dom 21. desember 2018  dom, HR-2018-2452-A, (sak nr. 18-157498STR-HRET), straffesak, anke over dom

Påtalemyndigheten (statsadvokat Tomasz Edsberg) mot A (advokat Simen Perminow Skjønsberg)

Dommere: Matningsdal, Indreberg, Møse, Bull, Høgetveit Berg

En pensjonert overlege ble engasjert som privat sakkyndig for forsikringsselskapet i en erstatningssak om personskade. Han hadde kontor på sykehuset og derfor fortsatt tilgang til dets pasientjournaler.

Uten at det forelå samtykke fra skadelidte gikk han inn i hennes journal og fikk innsyn i dokumenter som ikke var i saksdokumentene han hadde fått oversendt fra selskapet. For

Høyesterett var det ubestridt at dette var i strid med helsepersonelloven § 21 a. Spørsmålet var om det forelå grov uaktsomhet etter helsepersonelloven § 67. 

Høyesterett kom til at ved som sakkyndig å benytte den tilgang til journalnotatene som han hadde i egenskap av lege med kontor på sykehuset, hadde han opptrådt grovt uaktsomt. Han hadde ikke forsikret seg om at skadelidte hadde gitt samtykke til innsyn. Lovbestemmelsen var klar, og helsepersonells taushetsplikt ivaretar grunnleggende verdier som er gitt sterk beskyttelse. Straffen ble satt til en bot på 15000 kroner. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen