Skatteamnesti

Høyesterett dom 9. mai 2018, HR-2018-875-A, (sak nr. 2017/2227), A (advokat John Christian Elden) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Anders Mandal Funnemark)

Dommere: Bergsjø, Sverdrup, Noer, Kallerud, Tønder

En tidligere advokat ble i lagmannsretten dømt til fengsel i tre år og åtte måneder for skatte- og avgiftsunndragelser. Høyesterett var enig i at han ikke oppfylte vilkårene for å få skatteamnesti, og anken ble forkastet.

Advokaten unndro gjennom mange år rundt 12,5 millioner kroner i skatt og 5,5 millioner i merverdiavgift ved bruk av fiktive fakturaer. Han ble avslørt av kolleger, som påla ham å varsle sin revisor og opplyste at de ville varsle skattemyndighetene hvis han ikke gjorde det selv.

Advokaten sendte anmodning til Skatt øst om frivillig retting. På det tidspunktet hadde imidlertid revisor allerede meldt fra, noe advokaten ikke var klar over.

Høyesteretts flertall fant at rettingen ikke var «frivillig», og at vilkårene for skatteamnesti dermed ikke var oppfylt. Et mindretall på to dommere var uenige og stemte for at den tidligere advokaten burde innvilges straffutmålingsutsettelse.

Dommen gir veiledning for tolkingen av bestemmelsen om skatteamnesti i skatteforvaltningsloven § 14-4 bokstav d.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen