Straff for befatning med kokain – bruk av samfunnsstraff

Høyesteretts dom 10. oktober 2018, HR-2018-1942-A, (sak nr. 18-103952STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Steinar Jacob Thomassen) mot Påtalemyndigheten (statsadvokat Johan Øverberg)

Dommere: Noer, Bull, Høgetveit Berg, Falch, Indreberg

En mann på 30 år ble dømt til 204 timer samfunnsstraff for befatning med 62 gram kokain. 

Alternativ fengselsstraff ville vært fengsel i sju måneder. Domfelte hadde etter at handlingene fant sted skaffet seg arbeid og fikk meget gode skussmål fra arbeidsgiver. Han hadde også endret sin personlige livssituasjon. På denne bakgrunn kom Høyesterett til at han burde idømmes samfunnsstraff istedenfor fengsel.

Uttalelser om betydningen av at stoffmengden han ble dømt for samlet var sammenlignbar med grov narkotikaforbrytelse, og hva som da krevdes for å kunne anvende samfunnsstraff.

Avgjørelsen har betydning for vurderingen av samfunnsstraff ved domfellelse for narkotikalovbrudd.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen