Mishandling i nære relasjoner,jf saknr.18-100677STR-HRET

Høyesteretts dom 19. oktober 2018, HR-2018-2044-A, (sak nr. 18-102426STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Jan Kildahl) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Katharina Rise)

Dommere: Møse, Noer, Ringnes, Berglund, Endresen

Lagmannsretten hadde dømt A til fengsel i ti måneder etter straffeloven 1902 § 219 fordi hun hadde mishandlet sin datter mens familien bodde i England fra 2009 til 2014 og i Norge fra 2014 til juli 2015.

Lagmannsretten fant det uklart om handlingene begått i England var straffbare, men domfelte A for alle handlingene etter norsk straffelov fordi det forelå en fortsatt forbrytelse. 

Høyesterett la til grunn at jurisdiksjonsreglene i straffeloven 2005 måtte anvendes som gunstigst for tiltalte fordi det krevdes dobbel straffbarhet. Etter HR-2017-2429-A (Jemen) kan norsk rett ikke som et generelt prinsipp anvendes på handlinger i utlandet som inngår som en del av en fortsatt forbrytelse. Her var mishandlingen begynt i utlandet og fortsatte i Norge.

Siden lagmannsretten ikke hadde tatt stilling til om handlingene var straffbare i England, fulgte det av Jemen-dommen at kravet om dobbel straffbarhet ikke var oppfylt. At A var norsk statsborger og hadde betydelig tilknytning til Norge, kunne ikke føre til et annet resultat. Lagmannsrettens dom ble opphevet. 

Saken ble behandlet sammen med sak nr. 18-100677STR-HRET, som også reiste spørsmål om straffelovens stedlige virkeområde, men som lå annerledes an.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen