Straffutmåling - fradrag for lang saksbehandlingstid

Høyesteretts dom 17. oktober 2018, HR-2018-1987-A, (sak nr. 18-130989STR-HRET), straffesak, anke over dom, A (advokat Øystein Storrvik) mot Påtalemyndigheten (førstestatsadvokat Terje Nybøe)

Dommere: Bergh, Falch, Arntzen, Kallerud, Indreberg

En mann ble dømt til fengsel i tre år og tre måneder for oppbevaring av ca. 600 gram heroin og mindre kvanta av andre stoffer. Straffen ble fastsatt etter et fradrag på ni måneder for lang saksbehandlingstid, samt fradrag for tilståelse og samarbeid med politiet. 

Før siktelsen hadde det vært en inaktiv periode – liggetid – i saken på nærmere ett og halvt år. Tingretten fastsatte straffen til fengsel i tre år og seks måneder etter et fradrag på seks måneder for liggetiden.

Lagmannsretten uttalte i sin dom at dette fradraget "kanskje [var] noe lavt", men gjorde ingen endring i fradraget eller totalstraffen. Lagmannsretten viste til bestemmelsen i straffeprosessloven § 344, der det heter at straffen bare skal endres dersom det er et "åpenbart misforhold mellom den straffbare handling og straffen".

Høyesterett uttalte at etter nyere rettspraksis knyttet til straffeprosessloven § 344 skal ankedomstolen etter gjennomført ankeforhandling fastsette en riktig straff, selv om dette skulle innebære bare en mindre justering av underinstansens straffutmåling. 

Avgjørelsen avklarer bruken av straffeprosessloven § 344 i saker som er avgjort etter ankeforhandling. 

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen