Straffutmåling for grov uaktsom voldtekt

Høyesteretts dom 22. mars 2018, HR-2018-568-A, (sak nr. 2017/2036), straffesak, anke over dom,  

Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Petter Sødal) mot A (advokat Halvard Helle) 

Dommere: Bergh, Indreberg, Webster, Høgetveit Berg, Øie

Høyesterett fastsatte straffen for en grov uaktsom voldtekt til samleie til fengsel i ett år og seks måneder. 

Voldtekten ble begått overfor en kvinne som på grunn av søvn og/eller beruselse var ute av stand til å motsette seg handlingen. Høyesterett fant i saken verken skjerpende eller formildende omstendigheter som ble tillagt vekt ved straffutmålingen. 

Avgjørelsen gir veiledning for straffenivået ved grov uaktsom voldtekt.

Les avgjørelsen i sin helhet

Til toppen